Obchodní podmínky - podmínky používání portálu

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tyto obchodní podmínky stanovují pravidla používání webové stránky www.kamzasnehem.cz (dále jen “portál”). Součástí podmínek je i ustanovení o ochraně osobních údajů.
 2. Účelem založení portálu bylo sdílení údajů o aktuálních sněhových podmínkách a dalších užitečných informací pro lyžaře.
 3. Provozovatelem portálu je Martin Sajal, IČ 03571441, Frostova 331, 109 00 Praha 10.
 4. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která přistupuje na portál či jakýmkoli způsobem využívá jeho služby.
 5. Registrovaným uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na portále zřízen uživatelský účet.
 6. Uživatel, který není registrovaným uživatelem, může být dále pro lepší srozumitelnost nazýván neregistrovaným uživatelem.
 7. Zprávou se rozumí obsah vložený uživatelem na portál prostřednictvím formuláře pro vložení zprávy. Za zprávu je považován i obsah vložený prostřednictvím formulářů na partnerských webech či mobilní aplikace “Kam Za Sněhem”.
 8. Moderátorem je registrovaný uživatel, který má od provozovatele přidělena rozšířená práva pro editaci, přidávání a mazání části obsahu na portále, zejména pak zpráv.
 9. Tyto obchodní podmínky platí přiměřeným způsobem i pro aplikace a služby, které jsou s portálem propojeny - rozhraní na partnerských webech sloužící pro vkládání zpráv na portál či výpis zpráv z portálu, dále pak mobilní aplikaci “Kam Za Sněhem” obsahující zprávy z portálu a příslušné stránky na sociálních sítích (www.facebook.com/Kamzasnehem, www.instagram.com/kamzasnehem_cz, atd.)

Obecná ustanovení

 1. Jednou z hlavních funkcí portálu je poskytovat údaje o aktuálních sněhových podmínkách, přičemž některé z údajů jsou vkládány na portál jako zprávy přímo jednotlivými uživateli, jiné údaje jsou přebírány ze zdrojů poskytnutých třetími stranami.
 2. Provozovatel negarantuje správnost a aktuálnost údajů umístěných na portále a neodpovídá uživatelům za jakoukoliv škodu nebo újmu způsobenou použitím portálu. Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci portálu jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. Při využívání informací z portálu je uživatelům doporučeno zohlednit to, že zprávy o aktuálních podmínkách obsahují vždy určitou míru subjektivity, a dále že s ohledem na počasí a další vlivy se podmínky mohou velmi rychle měnit.

Registrace a vkládání zpráv na portál

 1. Zprávy na portál jsou oprávněni vkládat registrovaní i neregistrovaní uživatelé. Neregistrovaným uživatelům nemusí být některé dílčí funkce vztahující se ke vkládání zpráv či jejich editace zpřístupněny. Možnost vkládání zpráv na portál neregistrovanými uživateli může provozovatel kdykoliv omezit či ukončit.
 2. Registrovaný uživatel se na portál přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla. Registrovaný uživatel je povinen udržovat přístupové údaje v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
 3. Všichni uživatelé mají zakázáno na portál vkládat zprávy následujícího charakteru
  • zprávy porušující zákony České republiky
  • zprávy někoho urážející či obsahující vulgarismy
  • zprávy záměrně klamavé
  • zprávy nesouvisející s aktuálními sněhovými podmínkami (s výjimkou sekce pro obecnou diskuzi http://www.kamzasnehem.cz/diskuze)
  • zprávy, kterými by nepřiměřeně omezovali další uživatele v používání portálu
  • zprávy zasahující do autorských práv třetích osob a práv na ochranu osobních údajů třetích osob
  • zprávy reklamního charakteru a spam
 4. Za zprávu reklamního charakteru či spam jsou považovány i tyto zprávy
  • zpráva, která obsahuje pouhý odkaz na jiný web,
  • zpráva, která obsahuje odkaz a je takového charakteru, že se uživatel ze zprávy bez přechodu na tento web nic podstatného nedozví, a to i kdyby tento web aktuální informace o sněhových podmínkách obsahoval
  • zpráva, která obsahuje odkaz na web, kde je k zobrazení obsahu nutné přihlášení, tedy ne všichni uživatelé si mohou zmiňovaný obsah zobrazit
 5. Pokud některá z fotografií připojených ke zprávě vložené registrovaným uživatelem zobrazuje fyzické osoby tak, že je z tohoto zobrazení možné určit totožnost člověka, registrovaný uživatel vložením takové fotografie prohlašuje, že daná fotografie fyzických osob byla pořízena a použita jen s jejich svolením a svolením k šíření fotografie, případně prohlašuje, že je oprávněn vložit fotografii i bez tohoto souhlasu z jiného zákonného důvodu. V každém případě však je za případný nedovolený zásah do práv osob zobrazených na fotografii odpovědný daný registrovaný uživatel, který fotografii na portál vložil.
 6. Provozovatel i moderátoři jsou oprávněni (avšak nikoliv povinni) kontrolovat obsah zpráv umístěných na portál. Provozovatel i moderátoři jsou oprávněni odstranit z portálu zprávy, které porušují podmínky používání, či tyto zprávy upravit tak, aby z nich byla odstraněna ta část zprávy, která podmínky porušuje, nebo přesunout zprávu do jiné sekce v rámci portálu. Provozovatel a moderátoři nenesou odpovědnost za jakékoliv následky plynoucí z odstranění, úpravy či přesunutí zprávy, a nejsou povinní uživatele informovat o této aktivitě.
 7. Při opakovaném porušení podmínek používání nebo i při prvním porušení uživatele, který předtím ještě nevložil žádnou zprávu, je provozovatel oprávněn zablokovat či smazat registrovanému uživateli jeho účet na portále. Provozovatel nenese odpovědnost za následky plynoucí ze zablokování či odstranění účtu, a není povinen uživatele informovat o této aktivitě.

Autorská práva

 1. Uživatelé berou na vědomí, že obsah portálu (texty, fotografie i další prvky) je chráněn autorským zákonem a bez předchozího písemného souhlasu provozovatele není povoleno kopírovat jakýkoliv obsah umístěný na portále. Výjimkou z tohoto bodu je využívání exportů zpráv z portálu za účelem jejich zobrazení na weby třetí strany, které je však podmíněno viditelným uvedením zdroje zpráv doplněným aktivním hypertextovým odkazem na portál. Možné je i kopírování konkrétní zprávy či její části nebo v odůvodněném případě i jednotek zpráv na web třetí strany za zpravodajskými účely, i v tomto případě je to však podmíněno uvedením zdroje.
 2. Uživatelé jsou oprávněni formou zpráv vkládat na portál pouze takový obsah, ke kterému mají autorská práva, nebo mají povolení a právo k jeho další reprodukci. Za veškeré následky plynoucí pro provozovatele plynoucí z porušení tohoto bodu nese odpovědnost uživatel.
 3. Vložením zprávy na portál uživatelé udělují provozovateli nevýhradní licenci k užití vloženého obsahu (textu, fotografií) v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Provozovatel může užít obsah vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě, ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého jeho úpravou či spojením s jinými díly. Uživatelé berou na vědomí, že jim za udělení licence nenáleží přiměřená odměna. Provozovatel se zavazuje, že bez dodatečného souhlasu uživatele neposkytne obsah vložený uživatelem na portál třetí osobě ke komerčním účelům, které nesouvisí s provozem portálu.

Ochrana osobních údajů

 1. Aby portál mohl fungovat, provozovatel zpracovává následující údaje, které mohou být považovány za osobní údaje:
  • IP adresy, ze kterých byly vloženy jednotlivé zprávy. IP adresa je ukládána za účelem možnosti kontroly aktivity uživatelů porušujících pravidla používání portálu, jiným způsobem využívána není.
  • emailové adresy registrovaných uživatelů. Emailová adresa slouží pro identifikaci a přihlašování registrovaného uživatele. Provozovatel je oprávněn zaslat na tuto adresu emailová sdělení (email o potvrzení registrace, notifikační maily vyžádané uživatelem a max. 2x za rok email informující o novinkách na portále). Dílčí části těchto emailů mohou být i obchodní sdělení.
  • jméno a příjmení registrovaného uživatele v případě, že se registrovaný uživatel rozhodne jméno a příjmení uvést jako svoje uživatelské jméno, a dále u neregistrovaného uživatele, pokud se rozhodne u své zprávy uvést jméno a příjmení. Toto je však plně na volbě uživatele, je povoleno používat i přezdívky.
 2. Dále portál využívá ke své funkčnosti cookies. Jejich popis a princip udělování souhlasu s použitím cookies se pro přehlednost nachází na speciální stránce věnované cookies.
 3. Správcem osobních údajů je provozovatel - Martin Sajal, IČ 03571441, Frostova 331, 109 00 Praha 10. Adresa elektronické pošty: info@kamzasnehem.cz
 4. Za účelem umožnění fungování portálu je správce oprávněn sdílet osobní údaje uživatelů s následujícími subjekty, které zajišťují technické činnosti v souladu s pokyny správce, a působí tedy v roli zpracovatelů osobních údajů:
  • programátor portálu
  • hostingová společnost
  • provozovatel emailingového nástroje, přes který jsou rozesílány automatické emaily z aplikace
 5. Osobní údaje registrovaných uživatelů jsou uchovávány po dobu existence uživatelského účtu.
 6. Registrovaní uživatelé mají právo si bezplatně vyžádat od správce informace o zpracovávaných osobních údajích a právo na jejich vymazání, které je spojené se smazáním uživatelského účtu. Tyto úkony může správce provést po zaslání žádosti formou elektronické pošty z emailové adresy, pod kterou má uživatel zřízen uživatelský účet.
 7. Neregistrovaný uživatel souhlasí s tím, že pokud jsou při vložení jeho zprávy vloženy na portál jeho osobní údaje, není možné požádat o jejich odstranění z důvodu nemožnosti identifikovat takového uživatele.

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn práva a povinnosti spojená s provozováním portálu definovaná těmi podmínkami převést na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu těchto obchodních podmínek i na úpravu jakýchkoli funkcí portálu, včetně případného zrušení portálu bez náhrady.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26. 10. 2018.